Có 2 kết quả:

金鈴子 jīn líng zi金铃子 jīn líng zi

1/2

Từ điển Trung-Anh

chinaberry (Melia azedarach)

Từ điển Trung-Anh

chinaberry (Melia azedarach)