Có 2 kết quả:

金目鱸 jīn mù lú金目鲈 jīn mù lú

1/2

jīn mù lú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Barramundi
(2) Lates calcarifer (a species of catadromous fish in family Latidae of order Perciformes)

jīn mù lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Barramundi
(2) Lates calcarifer (a species of catadromous fish in family Latidae of order Perciformes)