Có 2 kết quả:

金錢非萬能 jīn qián fēi wàn néng金钱非万能 jīn qián fēi wàn néng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) money is not omnipotent
(2) money isn't everything
(3) money can't buy you love

Từ điển Trung-Anh

(1) money is not omnipotent
(2) money isn't everything
(3) money can't buy you love