Có 2 kết quả:

金胸歌鴝 jīn xiōng gē qú金胸歌鸲 jīn xiōng gē qú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) firethroat (Calliope pectardens)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) firethroat (Calliope pectardens)