Có 2 kết quả:

金玉满堂 jīn yù mǎn táng金玉滿堂 jīn yù mǎn táng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. gold and jade fill the hall (idiom)
(2) fig. abundant wealth
(3) abundance of knowledge

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. gold and jade fill the hall (idiom)
(2) fig. abundant wealth
(3) abundance of knowledge

Một số bài thơ có sử dụng