Có 2 kết quả:

仅供参考 jǐn gōng cān kǎo僅供參考 jǐn gōng cān kǎo

1/2

Từ điển Trung-Anh

for reference only

Từ điển Trung-Anh

for reference only