Có 2 kết quả:

仅作参考 jǐn zuò cān kǎo ㄐㄧㄣˇ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄢ ㄎㄠˇ僅作參考 jǐn zuò cān kǎo ㄐㄧㄣˇ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄢ ㄎㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

for reference only

Từ điển Trung-Anh

for reference only