Có 2 kết quả:

进步主义 jìn bù zhǔ yì進步主義 jìn bù zhǔ yì

1/2

Từ điển Trung-Anh

progressivism

Từ điển Trung-Anh

progressivism