Có 2 kết quả:

近处 jìn chù近處 jìn chù

1/2

jìn chù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nearby

jìn chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nearby

Một số bài thơ có sử dụng