Có 2 kết quả:

进口商 jìn kǒu shāng進口商 jìn kǒu shāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) importer
(2) import business

Từ điển Trung-Anh

(1) importer
(2) import business