Có 2 kết quả:

近亲繁殖 jìn qīn fán zhí近親繁殖 jìn qīn fán zhí

1/2

Từ điển Trung-Anh

inbreeding

Từ điển Trung-Anh

inbreeding