Có 2 kết quả:

进身之阶 jìn shēn zhī jiē ㄐㄧㄣˋ ㄕㄣ ㄓ ㄐㄧㄝ進身之階 jìn shēn zhī jiē ㄐㄧㄣˋ ㄕㄣ ㄓ ㄐㄧㄝ

1/2

Từ điển Trung-Anh

stepping-stone to greater power or higher rank

Từ điển Trung-Anh

stepping-stone to greater power or higher rank