Có 2 kết quả:

噤声令 jìn shēng lìng噤聲令 jìn shēng lìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

gag order

Từ điển Trung-Anh

gag order