Có 2 kết quả:

尽职尽责 jìn zhí jìn zé盡職盡責 jìn zhí jìn zé

1/2

Từ điển Trung-Anh

responsible and diligent (idiom)

Từ điển Trung-Anh

responsible and diligent (idiom)