Có 2 kết quả:

經濟社會及文化權利國際公約 jīng jì shè huì jí wén huà quán lì guó jì gōng yuē ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ经济社会及文化权利国际公约 jīng jì shè huì jí wén huà quán lì guó jì gōng yuē ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ

1/2