Có 2 kết quả:

精尽人亡 jīng jìn rén wáng ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ ㄨㄤˊ精盡人亡 jīng jìn rén wáng ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ ㄨㄤˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to die from excessive ejaculation

Từ điển Trung-Anh

to die from excessive ejaculation