Có 2 kết quả:

精炼厂 jīng liàn chǎng精煉廠 jīng liàn chǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

refinery (of oil etc)

Từ điển Trung-Anh

refinery (of oil etc)