Có 2 kết quả:

鯨目 jīng mù鲸目 jīng mù

1/2

jīng mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cetacea (whale family)

jīng mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cetacea (whale family)