Có 1 kết quả:

精深 jīng shēn

1/1

jīng shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) refined
(2) profound

Một số bài thơ có sử dụng