Có 2 kết quả:

精神錯亂 jīng shén cuò luàn精神错乱 jīng shén cuò luàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

insanity

Từ điển Trung-Anh

insanity