Có 2 kết quả:

精神性厌食症 jīng shén xìng yàn shí zhèng精神性厭食症 jīng shén xìng yàn shí zhèng

1/2

Từ điển Trung-Anh

anorexia nervosa

Từ điển Trung-Anh

anorexia nervosa