Có 2 kết quả:

精神药物 jīng shén yào wù精神藥物 jīng shén yào wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

psychotropic drugs

Từ điển Trung-Anh

psychotropic drugs