Có 2 kết quả:

惊叹号 jīng tàn hào驚嘆號 jīng tàn hào

1/2

jīng tàn hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

exclamation mark ! (punct.)

jīng tàn hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

exclamation mark ! (punct.)