Có 1 kết quả:

敬畏 jìng wèi

1/1

jìng wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to revere