Có 2 kết quả:

久別重逢 jiǔ bié chóng féng久别重逢 jiǔ bié chóng féng

1/2

Từ điển Trung-Anh

to meet again after a long period of separation

Từ điển Trung-Anh

to meet again after a long period of separation