Có 2 kết quả:

九号球 jiǔ hào qiú ㄐㄧㄡˇ ㄏㄠˋ ㄑㄧㄡˊ九號球 jiǔ hào qiú ㄐㄧㄡˇ ㄏㄠˋ ㄑㄧㄡˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

nine-ball (billiards game)

Từ điển Trung-Anh

nine-ball (billiards game)