Có 1 kết quả:

酒令 jiǔ lìng

1/1

jiǔ lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wine-drinking game