Có 1 kết quả:

酒至半酣 jiǔ zhì bàn hān ㄐㄧㄡˇ ㄓˋ ㄅㄢˋ ㄏㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to drink until one is half drunk