Có 2 kết quả:

旧版 jiù bǎn舊版 jiù bǎn

1/2

jiù bǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old version

jiù bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

old version