Có 2 kết quả:

旧部 jiù bù舊部 jiù bù

1/2

jiù bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

one's former subordinates

jiù bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

one's former subordinates