Có 2 kết quả:

旧称 jiù chēng ㄐㄧㄡˋ ㄔㄥ舊稱 jiù chēng ㄐㄧㄡˋ ㄔㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) old term
(2) old way of referring to sth

Từ điển Trung-Anh

(1) old term
(2) old way of referring to sth

Một số bài thơ có sử dụng