Có 1 kết quả:

就道 jiù dào

1/1

jiù dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to set off
(2) to take to the road