Có 2 kết quả:

旧的不去,新的不来 jiù de bù qù , xīn de bù lái舊的不去,新的不來 jiù de bù qù , xīn de bù lái

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. If the old doesn't go, the new will not come.
(2) You can't make progress by clinging to old notions.

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. If the old doesn't go, the new will not come.
(2) You can't make progress by clinging to old notions.