Có 2 kết quả:

旧都 jiù dū ㄐㄧㄡˋ ㄉㄨ舊都 jiù dū ㄐㄧㄡˋ ㄉㄨ

1/2

Từ điển Trung-Anh

old capital