Có 2 kết quả:

旧都 jiù dū舊都 jiù dū

1/2

jiù dū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old capital