Có 4 kết quả:

救国 jiù guó救國 jiù guó旧国 jiù guó舊國 jiù guó

1/4

jiù guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to save the nation

jiù guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old capital