Có 2 kết quả:

旧好 jiù hǎo舊好 jiù hǎo

1/2

jiù hǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old friendship