Có 2 kết quả:

旧家 jiù jiā ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄚ舊家 jiù jiā ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄚ

1/2

Từ điển Trung-Anh

notable former families