Có 2 kết quả:

旧交 jiù jiāo舊交 jiù jiāo

1/2

jiù jiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old friend
(2) former acquaintance