Có 2 kết quả:

旧历年 jiù lì nián舊曆年 jiù lì nián

1/2

jiù lì nián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lunar New Year

jiù lì nián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lunar New Year