Có 1 kết quả:

就木 jiù mù

1/1

jiù mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be placed in a coffin
(2) to die

Một số bài thơ có sử dụng