Có 2 kết quả:

旧瓶装新酒 jiù píng zhuāng xīn jiǔ ㄐㄧㄡˋ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄡˇ舊瓶裝新酒 jiù píng zhuāng xīn jiǔ ㄐㄧㄡˋ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄡˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. new wine in old bottles; fig. new concepts in an old framework
(2) (loan idiom from Matthew 9:17, but fig. meaning is opposite)

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. new wine in old bottles; fig. new concepts in an old framework
(2) (loan idiom from Matthew 9:17, but fig. meaning is opposite)