Có 1 kết quả:

就擒 jiù qín

1/1

jiù qín

phồn & giản thể