Có 2 kết quả:

就寝时间 jiù qǐn shí jiān就寢時間 jiù qǐn shí jiān

1/2

Từ điển Trung-Anh

bedtime

Từ điển Trung-Anh

bedtime