Có 2 kết quả:

旧情 jiù qíng舊情 jiù qíng

1/2

jiù qíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old affection