Có 2 kết quả:

旧日 jiù rì舊日 jiù rì

1/2

jiù rì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) former times
(2) olden days