Có 2 kết quả:

旧体诗 jiù tǐ shī舊體詩 jiù tǐ shī

1/2

jiù tǐ shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

poetry in the old style

jiù tǐ shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

poetry in the old style