Có 2 kết quả:

旧物 jiù wù舊物 jiù wù

1/2

jiù wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old property (esp. inherited from former generation)
(2) former territory