Có 2 kết quả:

就医 jiù yī就醫 jiù yī

1/2

jiù yī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to receive medical treatment

jiù yī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to receive medical treatment