Có 2 kết quả:

旧游 jiù yóu舊遊 jiù yóu

1/2

jiù yóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) place one has previously visited
(2) old haunts