Có 2 kết quả:

旧友 jiù yǒu舊友 jiù yǒu

1/2

jiù yǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old friend